Ewa Krogulec

Profesor, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024, poprzednio pełniła dwukrotnie funkcję dziekana Wydziału Geologii UW.
Życie i kariera naukowa prof. E. Krogulec są ściśle związane z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką lub współautorką bardzo licznych publikacji, w tym 90 artykułów naukowych w recenzowanych periodykach polskich i zagranicznych, 12 podręczników akademickich, 68 arkuszy map geośrodowiskowych i hydrogeologicznych, redaktorką wielu tomów prac naukowych, autorką licznych komunikatów konferencyjnych, posterów, prac popularno-naukowych, a także recenzentką najważniejszych czasopism polskich i zagranicznych w dyscyplinie. W swoich pracach zajmuje się hydrogeologią.
Jej badania mają charakter aplikacyjny, prowadziła wiele projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, zarówno dla instytucji naukowych, jak i dla potrzeb przemysłu i otoczenia społeczno-gospodarczego. Przykładem są prace badawcze i projekty dotyczące metodyki wyznaczania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce, oceny kosztów i korzyści środowiskowych wyznaczania obszarów ochronnych GZWP. Wraz z zespołem opracowała metodykę badań monitoringowych jakości i stanów wód podziemnych w obszarach eksploatacji węglowodorów, planowanej eksploatacji gazu z formacji łupkowych lub sekwestracji CO2, zrealizowała i nadzorowała systemy monitoringowe wód podziemnych dla potrzeb oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jej opracowania przyczyniły się zmian legislacyjnych w Polsce związanych z obowiązkiem wykonywania ocen podatności w dokumentacjach hydrogeologicznych, a także do opracowania dobrych praktyk w górnictwie węglowodorów.
Ewa Krogulec uczestniczy w pracach wielu rad i zespołów naukowych oraz eksperckich (np. w Ministerstwie Środowiska, Państwowym Instytucie Geologicznym, Kampinoskim Parku Narodowym); przewodniczy pracom Komitetu Nauk Geologicznych PAN.